Les nostres aigües CADA GOTA COMPTA

PREGUNTES FREQÜENTS

Tinc la tapa on hi ha el comptador trencada, qui l’arregla?

La tapa és propietat de l’abonat, per tant, hauria de trucar al seu paleta perquè instal·li una tapa nova que poden adquirir en les oficines d’Aigües de Banyoles, o bé, poden instal·lar un altre tipus de tapa sempre que tingui un pany de tipus universal (GIS). També ho pot fer Aigües de Banyoles, en aquest cas, li farem un pressupost i si l’accepta li cobrarem el cost d’aquests treballs.

Quina pressió mínima o màxima haig de tenir a casa meva?

El codi tècnic RD 314/2006 defineix en el seu apartat 2.1.3 els cabals que han de poder subministrar els diferents aparells, també parla de la pressió mínima de 1 bar per aixetes comuns i 1,5 bar per fluxors i escalfadors. En quant a la pressió màxima no ha de superar els 5 bar. Per tal d'aconseguir això si la pressió és inferior a la fixada caldrà instal·lar un sistema de sobreelevació en zona comuna de l'edifici o si la pressió és més elevada posar un reductor de pressió.
En tots els casos és una part de la instal·lació interior de l'edifici i per tant responsabilitat de la propietat del mateix. La companyia subministradora cal que garanteixi el cabal necessari a la pressió que disposi a xarxa.

No tinc pressió o no tinc aigua, què haig de fer?

En primer lloc hauria de comprovar que no tingui l’aixeta de pas tancada, tant la de dins l’habitatge com la del comptador. 

Si viu en un bloc de pisos, hauria d’assabentar-se si l’edifici s’abasteix directament de la xarxa o bé funciona mitjançant un grup de pressió, això pot preguntar-ho a l’administrador de la finca. Si funcionen amb grup de pressió caldrà  esbrinar si l’avaria és sols en el seu pis o si és una avaria general (per exemple preguntant als  altres veïns si tenen aigua). En cas que només sigui vostè que no té aigua ha d’avisar a Aigües de Banyoles perquè vingui a revisar el comptador que no estigui embussat. Si l’avaria és general en l’edifici, cal avisar l’instal·lador que porta el manteniment del grup perquè comprovi el seu funcionament i serà aquest el que trucarà a la companyia si hi ha algun problema en l’aigua d’entrada al dipòsit.

Si viu en una casa unifamiliar, hauria de comprovar que no tingui l’aixeta de pas interior de l’habitatge o la de sortida de comptador tancada. En el cas de disposar de descalcificador o algun altre tipus d’aparell de filtració o dipòsit revisi la seva instal·lació. Si tot està correcte cal trucar a la Aigües de Banyoles per exposar el seu cas i l’empresa, si ho creu necessari, enviarà un operari per a solucionar-ho. 

L’aigua calenta no em surt amb pressió.

Aquest problema es aliè al servei d’abastament d’aigua i segurament serà degut a un mal funcionament de la caldera, per tant haurà d’avisar al seu instal·lador o al serveis tècnics.

Em surt l’aigua blanca. És normal?

L’aigua blanca és una conseqüència de petites bosses d’aire que es barregen amb l’aigua a l’hora de sortir per l’aixeta de l’habitatge. No té cap problema, normalment quan es deixa en un vas uns segons aquesta aigua blanca es torna transparent.

Les aixetes de pas no tanquen.

En l’espai on hi ha el comptador hi ha dues aixetes, la d’entrada i la de sortida del comptador, la d’entrada és d’ús exclusiu de la companyia. L’altra és propietat de l’abonat i si la vol fer reparar ho pot fer el seu instal·lador o bé Aigües de Banyoles. En aquest cas li farem un pressupost i si l’accepta li cobrarem el cost del treballs realitzats.

Tinc una fuita al comptador.

Hauria de mirar si la fuita és a l’entrada del comptador o a la sortida. Si és a l’entrada ens ha de trucar a la oficina però sí és a la sortida ha de trucar al seu instal·lador.

Des de que tinc descalcificador, les plantes es moren.

La descalcificació per intercanvi iònic, canvia el calci i el magnesi per sodi,  i com que com que l’aigua distribuïda a Banyoles i rodalies conté molt calci (aprox. 245 mg/l), tindrem en l’aigua descalcificada concentracions elevades de sodi, que dificultaran el desenvolupament de les plantes que no siguin especialment resistents a la salinitat.

Puc cuinar i beure aigua descalcificada?

L’aigua de la xarxa té una duresa total d’uns 77ºF (770 mg/l Ca CO3) i els instal·ladors solen recomanar descalcificar de 4-10ªF. Com s’ha dit abans, això implica concentracions elevades de sodi.  En canvi, sí que seria adequada per cuinar, ja que els aliments normalment absorbeixen poca quantitat d’aigua. Si es segueix una dieta per la hipertensió, caldrà no consumir els líquids de cocció fets amb aigua descalcificada. En el nostre laboratori hem pogut observar que si l’aigua descalcificada excedeix els 30ºF, la concentració de sodi es manté prop del límit legal i es podria utilitzar per beure i cuinar amb garantia.

Que fa aquell aparell miraculós que ens venen per les cases que en diuen d’osmosi?

Els aparells d’osmosi es basen en fer passar l’aigua per unes membranes (filtres) de diàmetres suficientment petits per retenir les sals de l’aigua (en el nostre cas principalment sulfats i bicarbonats de calci i magnesi).  El pas de l’aigua a través de la membrana osmòtica s’aconsegueix augmentant la pressió. L’aigua resultant sol ser extremadament baixa en sals. La OMS recomana un mínim de 30 mg/l de calci i bicarbonats i un residu sec mínim de 100 mg/l), de manera que s’aconsella barrejar  l’aigua osmotitzada amb aigua de xarxa a parts iguals.

Què puc fer perquè no es glaci el comptador?

El comptador s’ha de tapar bé amb llana de roca, diaris o algun aïllant que el protegeixi de les baixes temperatures de l’hivern. En cas d’avís d’onada de fred de més d’un dia de durada s’hauria de deixar que d’alguna aixeta surti un fil d’aigua per la nit per evitar que es glaci.

Què és un m3?

Què és un m3?

Cada quan cobreu el rebut i de quina quantitat d’aigua disposo amb el mínim?

El rebut es cobra cada dos mesos i el mínim de facturació són 10 m3 cada mes, per tant es disposa de 20 m3 amb el mínim.

He tingut un consum d’aigua molt elevat, és correcte?

La primera comprovació a fer és amb el rebut a la ma. S’ha de mirar les lectures que figuren en el rebut i comparar-ho amb la lectura del comptador. Si la lectura del rebut és més alta que la del comptador, és tracta un error de lectura i ha de trucar a les oficines de la Aigües de Banyoles.
Si la lectura del rebut és inferior a la que marca el comptador, l’aigua s’ha consumit, per tant caldrà comprovar que no tingui alguna fuita.

Com comprovar si tinc alguna fuita.

Cal tancar totes les aixetes, i comprovar que no hi ha cap aparell d’aigua en funcionament.

Mirar el comptador si te moviment. En cas afirmatiu segurament es tracta d’una fuita i caldrà avisar a l’instal·lador per a la seva reparació.

Haig de fer un canvi de compte corrent. Què haig de fer?

Hauria d’enviar un correu electrònic o un fax en el qual autoritzi a la companyia a domiciliar el pagament dels rebuts de l’aigua, en el qual hi ha de figurar el número d’abonat i el nou numero de compte corrent.

Pot venir a les nostres oficines per a signar una autorització o bé per mitja de la seva entitat bancària.

He tingut una fuita, i la factura puja un import elevat. Existeix algun tipus de bonificació per fuites? Si és així, què haig de fer per sol·licitar-lo?

Si vostè esta pagant una tarifa domestica, l’Agència Catalana de l’aigua preveu  aplicar una tarifa mes reduïda per als m3. consumits en excés com a  conseqüència de la fuita.

Com puc sol·licitar l’aplicació de la tarifa per fuites de l’Agencia Catalana de l’aigua.

Primer haurà de pagar la factura de l’aigua en el seu import inicial i presentar el justificat de pagament a Aigües de Banyoles.

Segon ha de fer reparar l’avaria i presentar la factura de la reparació a Aigües de Banyoles juntament amb una carta explicativa de que s’ha produït una fuita.

Finalment Aigües de Banyoles li aplicarà la tarifa de fuita i li retornarà l’import excedit i pagat amb anel·lació.

AIGÜES DE BANYOLES

Passeig de la Puda, 70
17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 570 101
Fax 972 573 106
info@aiguesdebanyoles.com

TELÈFON GRATUÏT D’AVARIES I RECLAMACIONS

AIGÜES DE BANYOLES Avís legal Llei de Cookies 6tems